درباره عملیات هات تپ

تعمیرات هات تپ

تعمیرات علمیات هات تپ

وقتی که در مقایسه هزینه تا جلوی هات تپ با خاموش کردن اتصالات تنها تفاوت قابل توجهی هزینه های تجهیزات هات تپ است. توپ را روی گوه اتصالات و یا کامل آستین محاصره و دریچه نزدیک به همان هزینه برای هر دو روش هنگامی که شاخه اساسا

باز هم، اپراتورهای فرد نیاز به مرجع ثبت شرکت برای تعیین روش دقیق و عوامل به استفاده از به هنگام انجام اتصالات خاموش کردن. روش بالا توضیح داده دستورالعمل های عمومی برای ارزیابی مقدماتی اقتصادی هستند و می توانند از شرکت به شرکت متفاوت است. عوامل اضافی که شرکت خاص شامل نشت گاز گذشته دریچه در هر دو به پایان می رسد از خاموش کردن، تعداد درپوش، سوراخ شیر برای تخلیه و پاکسازی، و نوع گاز پاکسازی. نشت بسیار مهم است به عنوان دریچه بلوک خط لوله بزرگ می تواند حجم قابل توجهی از گاز نشت زیرا آنها به ندرت استفاده می شود و صندلی شیر می تواند باقی مانده است که مهر و موم محکم مهار تجمع می یابد. حجم نشت بسیار متغیر، وابسته به نوع شیر، سن، فشار خط لوله و خدمات می باشد (گاز خشک باعث خوردگی بسیار کمتر و تجمع بقایای از گاز مرطوب). اگر ارزیابی فردی همکار این درس آموخته نتایج در توجیه اقتصادی حاشیه ای، پس از آن تجربه شرکت در نشت شیر خط لوله باید در عامل برای بهبود اقتصاد

پاسخ دهید