عملیات هات‌تپ در خطوط لوله

هات تپ در خطوط لوله

 

 

شرکت‌های انتقال یا توزیع گاز ناچارند بمنظور ایجاد انشعاب‌های جدید روی خطوط لوله، سیستم موجود را توسعه یا اصلاح کنند. در گذشته به منظور ایجاد یک اتصال جدید، به ناچار خط را خاموش می‌کردند. این امر باعث آزاد شدن بخشی از متان و وقفه در عملکرد سیستم می‌شد. علاوه بر این، معمولا نارضایتی مشتری و هزینه‌ی بالا را نیز به همراه داشت.

هات‌تپ روشی جایگزین بشمار می‌آید که از طریق آن بدون خارج کردن خط لوله از سرویس، عملیات انشعاب‌گیری انجام می‌شود. این روش عبارتست از نصب یک اتصال شاخه‌ای و ولو روی خط لوله در حال عملیات، و سپس برش دیواره خط لوله روی شاخه و خارج کردن بخش بریده شده (کوپن) از دستگاه و ولو. هات‌تپ از وقفه در عملکرد جریان خط لوله، آزاد شدن متان و خراب شدن مجموعه ممانعت می‌کند.

خاموش کردن خط لوله روش سنتی انشعاب‌گیری روی خطوط لوله بشمار می‌اید. دستورالعمل خاموش کردن خط برای سیستم‌ها با فشارهای مختلف، متفاوت است. در سیستم‌های پرفشار ولوهای محیط بسته می‌شوند تا بخشی از لوله از خط خارج شود. سپس دستگاه‌های استاپل پس از ولوها نصب می‌شوند تا از نشتی گاز حین عملیات ممانعت کنند و ضریب ایمنی کار را افزایش دهند. در سیستم‌های کم فشار، طول آن بخش از خط لوله که قرار است از خط خارج شود کوتاهتر است. لذا بجای بستن ولوها، از استاپل بمنظور مسدود کردن خط لوله در محل انجام کار استفاده می‌شود. بهر حال در هر دو مورد بخش جداشده از خط لوله خارج شده و خط لوله خاموش می‌شود.