عملیات مختلف هات تپ

هات‌تپ در مورد آیتم‌های زیر توصیه نمی‌شود:

 • خطوط لوله حاوی کامپوزیت یا ترکیبات قابل اشتعال
 • خطوط لوله حاوی اسیدها، کلرایدها، پرو اکسیدها یا سایر مواد شیمیایی که ممکن است در اثر حرارت ناشی از جوشکاری تجزیه شوند یا ایجاد خطر کنند (نظیر اسید سولفوریک یا استیلن)
 • لوله‌های حاوی سود سوزآور
 • لوله‌های حاوی اکسیژن خالص
 • خطوط هوایی که از غیبت هیدروکربن‌ها در آن نمی‌توان اطمینان داشت
 • لوله‌های مونل حاوی ترکیبات سولفوری
 • لوله‌های از جنس فولاد ضد زنگ که حاوی محلول‌های کربو هیدرات هستند.

 

 

مواردی که می‌توان عملیات هات‌تپ انجام داد اما نیاز به احتیاط‌های ویژه دارند

مواردی که عملیات هات‌تپ می‌تواند مجاز باشد اما نیاز به احتیاط‌های ویژه دارند در زیر ذکر شده‌اند:

 • خطوط لوله فاقد جریان، مگر آن‌که سیال لوله خطرناک نباشد (نظیر آب) یا لوله به سیستم یا تجهیزات دیگر متصل باشد.
 • سرویس هیدروژن انجام شود؛ یعنی ابتدا باید محرز شود که خط لوله پیش‌تر مورد هجوم هیدروژن قرار نگرفته است.
 • مایعاتی که زیر فشار جوی قابل اشتعال و احتراق هستند. مسئله این است که اگر هوا در طول فرایند هات‌تپ وارد سیستم شود ممکن است احتراق و اشتعال پیش بیاید.
 • گاز ترش یا مواد سمی. در این مورد احتیاط‌های ویژه و مازاد بر سازمان ضروری است.