ارزیابی عملیات هات تپ

ارزیابی های هات تپ

ارزیابی مهندسی و طراحی مقدماتی و تفصیلی محل مورد نظر برای اجرای عملیات جوشکاری و هات تپ ، مطابق با کدها و استاندارد و در برخی موارد انجام طراحی های خاص ( مانند طراحی به روش المان محدود ) ضروری است . از طرفی برای اجرای عملیات بر روی تجهیزات لازم است که فرآیند اجرای کار توسط دستگاه مورد بررسی قرار گیرد. از جمله بار های وارده به نقطه مورد نظر در سیستم می توان به تنش های ناشی از وزن دستگاه هات تپ ، وزن اتصالات نصب شده بر روی سیستم ، بارهای دینامیکی در زمان اجرای هات تپ ، تنش های حرارتی ( ناشی از جوشکاری ) و میکانیکی ( ناشی از فشار داخلی) و … را میتوان نام برد.

موضوع را از دیدگاه بازرسی فنی و مدیریت ریسک اجرایی فرآیند ، مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهیم لذا فرض بر این است که کلیه پارامتر های طراحی در دستور العمل های اجرایی مد نظر قرار می گیرند. آنچه مسلم است با توجه به حساسیت موضوع و مسئولیت مهم بازرسان فنی در هنگام اجرای عملیت ، بررسی طراحی اولیه و رائه نقطه نظرات کاربردی از سوی آن ها ، ضریب اطمینان بالایی جهت اجرای عملیات حاصل می نماید.