نکات هات تپ

نکات عملیات هات تپ

۱: شناخت و مطالعه استاندارد های مرتبط با اجرای جوشکاری و هات تپ در حین سرویس

۲: شناسایی فرآیند های بازرسی فنی و آزمون های غیر مخرب (ndt)

۳:ارزیابی ضخامت و عیوب احتمالی موجود در لوله در محل اجرای عملیات

۴: شناخت کافی از خواص شیمیایی و متالورژیکی مواد مورد استفاده

۵: آشنایی با عملکرد تجهیزات هات تپ

۶: شناسایی فرآیندها ، دستگاه ها و مواد مصرفی در جوشکاری

۷ : محاسبه دبی و فشار مورد نیاز سیال در حین جوشکاری

۸: ارزیابی حرارت انتقال یافته در حین عملیات جوشکاری و راه های کنترل آن

۹: جلوگیری از بروز عیوب در جوشکاری