عملیات هات تپ بر روی گاز

هات تپ بر روی گاز

 

عملیات هات‌تپ کاربرد هر روزه دارد. باید توجه داشت که این عملیات ماهیتاً فرایندی خطرزاست. بنابراین فقط زمانی باید از هات‌تپ استفاده کنید که امکان خاموشی خط وجود ندارد. حین عملیات هات‌تپ بمنظور انجام مطمئن و ایمن فرایند، مراحل بازرسی، طراحی، و تست باید با دقت تمام انجام شوند. باید توجه داشت که سایر فرایندهای مربوط به هات‌تپ نیز بدون ایراد انجام شده باشند. طراحی فرایند باید بدقت انجام شده باشد، مکان انجام عملیات بازرسی شده باشد و نصب اتصالات باید مورد بررسی و بازبینی کارشناسان قرار گرفته باشد.

 

در چه مواقعی نباید از عملیات هات‌تپ استفاده کرد؟

عملیات هات‌تپ معمولاً بدون مشکل انجام می‌گیرد. با این‌حال در برخی موارد استفاده از عملیات هات‌تپ توصیه نمی‌شود یا نیاز به احتیاط‌های اضطراری ویژه دارد. هر مورد را باید بر اساس سرویس ویژه، ماتریال لوله و مکان هات‌تپ مورد ارزیابی قرار داد.