هات تپ بر روی خطوط لوله

عملیات هات تپ خطوط لوله

هات تپ و خطوط لوله

  • ما در سرتاسر جهان

مهندسان ما قادرند اتصالات و سازه‌های لوله در هر نقط از سرتاسر دنیا را فراهم کنند. با استفاد از مراکز ساخته شده توسط دفتر مرکزی ما در بریتانیا، ما می‌توانیم کیفیت  و تضمین تداوم توزیع را در هر کشور کنترل کنیم. برای خطوط لوله اضطراری، ما می‌توانیم اتصالات و ساز‌ای لوله‌های شما را بسازیم و آن‌ا را در همان روزی که شما دستور داده‌اید صادر کنیم.

دفاتر اختصاصی ما در استرالیا، چین و خاورمیانه با ارائه‌ی خدمات مشتری‌مدار بر مبنای فهم نیازها و فرنگ‌های محلی هر منطقه رشد ما را تضمین کرده‌اند. این رویکرد بیشترین نقش را در موفقیت ما ایفا کرد و ما با توسعه این دفاتر منطقه‌ای و کاوش و جستجوی دیگر مناطق در سرتاسر جهان روند رو ب رشد خود را سال به سال ادامه می‌دهیم.

  • مسئولیت زیست‌محیطی

 

شرکت مهندسی ماآگاه است که فعالیت‌ها در حوزه‌ی ساخت تأثیراتی روی محیط زیست دارد و از این رو هدف ما کاستن از میزان این تأثیرات و اتخاذ یک رویکرد تجاری پایدار از طریق برنامه‌های بهبود مستمر خویش است. ما برای دستیابی به این اهداف خود را کاملاً با قوانین مربوطه انطباق خواهیم داد و می‌کوشیم تا آن‌جایی منطقاً امکان‌پذیر و عملی است بهترین شیوه‌های زیست‌محیطی را اتخاذ کنیم. ما پول و منابع‌مان را در راستای توسعه سیستم مدیریت محیط زیست منطبق با الزامات گواهینامه ISO 14001  سرمایه‌گذاری می‌کنیم:

پاسخ دهید